آموزش خیاطی با متد آسان
یقه گنبدی :

از شالوده ی یقه خشت لوزی بدست می آید از نقطه B سانت 1.5 بالا می رویم 1.5 پایین می آییم EوF  بدست

می آید خط E.A و C.F نصف می شود N.M بدست می آید از نقطه M سانت 2.5-2 به سمت گودی گردن داخل

می شویم از نقطه N سانت 1.5-1 به سمت گودی گردن داخل می شویم بعد هلال می کنیم Aبه M به E و Fبه

N به C هلال می شود از نقطهB یک نیم ساز 2.5-2 سانتی به طرف حلقه آستین بیرون می آییم و هلال

می کنیم ( E.B.F )

یقه ستاره 3تایی:

هم می تواند روی دولای باز باشد هم بسته از گوشه گردن هم می توان گشادی داد هم نه ( 2-6 ) D گودی

گردن نقطه A باز شو یقه را پایین می آییم نقطه B به اندازه ی 3-4 سانت از B بالا می آییم C گوشه گردن

یعنی Dهلال به C وصل می کنیم 3 تایی باهم 5 تایی از C تا D را می توان 1/2-2/3 می کنیم نقطه O به

C را سه قسمت تقسیم می شود H وK می نامییم از نقطه K به B وصل می کنیم از نقطه H قائمه 3-4

سانت جلو می آییم به نقطه O و به نقطه K وصل می کنیم

یقه ستاره 5 تایی:

یقه را سه قسمت می کنیم C.D 2/3 خط C.D را نصف کرده بعد O.C را تقسیم به 5 می کنیم اولی نیم ساز

را به نقطه B وصل می کنیم یک در میان نقاط را قائمه 3-4 سانت جلو می آییم بعد نقاط را به دو طرف

وصل می کنیم

یقه های ترکیبی:

یقه دلبر و خشت لوزی:

یقه دلبر و خشت لوزی:

یقه خشت لوزی و گرد

یقه گرد و هفت :

از نقطه O بازشو یقه راپایین می آییم از C سانت 2-5 بالا می رویم از نقطه A(1.5-0.5  قائمه داخل می شویم

و بعد به C وصل می کنیم گوشه گردن B(1.5-1 سانت گشادی می دهیم H بعدK هلال می کنیم

یقه گرد و گنبدی :

از نقطه O تا C سانت 1/2یا 2/3 آن را بدست می آوریم نقطه A نصف C.A داخل می شویم D به شکل

خشت لوزی را طراحی می کنیم و بعد هم حالت گنبد آن را طراحی می کنیم+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ساعت 12  توسط alis |